Batı Medeniyeti ve Ortaya Çıkardığı Sor - Dr. Vehbi Kara
  • 16 Ocak 2022 13:43

Batı Medeniyeti ve Ortaya Çıkardığı Sor


Ücretli sistem olan halen yaşadığımız devir yerini malikiyet ve serbestiyet devrine bırakacaktır. Çünkü mevcut ekonomik ve sosyal sistem Batı felsefesini esas almakta ve insanlara huzur ve mutluluğu getirememektedir. Bilakis gelir dağılımındaki bozukluk daha da artmış küçük bir insan topluluğu mutlu ve müreffeh yaşarken insanların büyük bir çoğunluğu sefalete atılmıştır.
Ücretli sistem denilince sadece kapitalizm akla gelmemelidir zira sosyalist ve komünist düzenlerde esas olarak ücretli sistemdir. Hatta toplumun neredeyse tamamı ücretli hale getirilmiştir. Kapitalizmde hiç olmaz ise küçük bir kesim kendi işini yapabilmekte yani malik ve serbest olabilmektedir.
Sonuç olarak yaşadığımız ücretli sistem bir gün yıkılacaktır. Çünkü sosyal hayatın dinamikleri Batı felsefesinin dayatması sonucunda ortaya çıkmıştır. Malikiyet ve serbestiyet devrinde ise Batı felsefesi ulaştığı noktalarda revizyona gitmesi gerekir. Eğer bunu yapamaz ise Kuran medeniyetine karşı mağlup olması kesindir. Kuran medeniyeti, kıtalarda ve toplumlarda gelişecek ve insaniyet bu esaslara riayet eden medeniyet aracılığı ile terakki edip yükselecektir. Bu gerçeğin ispatı için bir analiz yapabiliriz:
Günümüz medeniyeti felsefeden aldığı dersle beş menfi esas üzerine kurulmuştur. 12. ve 25. Söz’de ve Hakikat Çekirdekleri isimli eserinde bu hususu dile getiren Bediüzzaman’ın düşüncelerini bir tablo haline getirirsek şu karşımıza çıkar:

~~    Kabul Ettiği Yöntem                   Netice –                                                           Sonuç
1      Nokta-iİ İstinadı                          Kuvvet                                                             Tecavüz
2      Hedef-İ Kasdı                             Menfaat                                                           Zahmet Çekme
3      Hayatta Düsturu                         Cidal                                                                Niza Çıkarma-Çarpışmak
4      Cemaatlerin Rabıtası                 Unsuriyet Ve Menfî Milliyet                              Tesadüm,Tecavüz
5      Cazibedar Hizmeti                     Heva, Hevesi Şiddetlendirmek                         Rahatsızlık Sefalet- 

 
Medeniyeti hazıra (Hikmet-i Felsefe) beş olumsuz esas üzerine kurulmuştur. Bunlar:
1. Nokta-i istinadı, kuvvettir. O ise, şe'ni tecavüzdür.
2- Hedef-i kasdı menfaattır. O ise, şe'ni tezahümdür.
3- Hayatta düsturu, cidaldir. O ise, şe'ni, tenazu'dur.
4- Kitleler mabeynindeki rabıtası, âheri yutmakla beslenen unsuriyet ve menfî milliyettir. O ise, şe'ni müdhiş tesadümdür.
5- Cazibedar hizmeti, heva ve hevesi teşci' ve arzularını tatmindir. O heva ise, insanın mesh-i manevîsine sebeptir.
İşte medeniyet-i hâzıra, edyan-ı sâbıka-i semâviyeden, bâhusus Kur'anın irşadatından aldığı mehâsinle beraber, Kur'ana karşı böyle hakikat nazarında mağlub düşmüştür, vesselam…

 

YAZIYI PAYLAŞ!