• 14 Mayıs 2021 17:22

99 İsim


Allah'ı andığımızda O'nu esma-i hüsna ile analım. Haşa acziyet isnat eden isim, sıfat ve fiillerden sakınalım... Kur’an-ı Kerim’de, Allah’ın güzel isimlerinin geçtiği Sureleri hatırlatarak yazıma son vermek istiyorum. Burada Kuran’da geçen isimler yer almaktadır. Bu isimler baş taraflarına “kulu” anlamına gelen “Abdu” kelimesi ile birlikte Müslüman ismi olarakkullanıldığı gibi yalın olarak da kullanılmaktadır.
Burada bir defa yazıldıktan sonra tekrar yazılmamıştır, aksi takdirde sayfalarca yazmak icap ederdi…
Fatiha Suresi: Allah ismi (Fâtiha: 1/1), er-Rab ismi Fâtiha: 1/1), er-Rahmân ve er-Rahîm ismi Fâtiha: 1/2), el-Mâlik ismi Fâtiha: 1/3).
Bakara Sûresi: el-Muhît ismi (Bakara: 2/19), el-Kadîr ismi (Bakara: 2/20), el-Alîm ismi (Bakara: 2/32), el-Hâkim ismi (Bakara: 2/33), et-Tevvâb ismi (Bakara: 2/37), el-Bâriu ismi (Bakara: 2/54), el-Basîr ismi (Bakara: 2/96), el-Vâsi’ ismi (Bakara: 2/115), es-Semî’ ismi (Bakara: 2/127), el-Azîz ismi (Bakara: 2/129), er-Raûf ismi (Bakara: 2/143), eş-Şâkir ismi (Bakara: 2/158), İlah ismi (Bakara: 2/163), el-Vâhid ismi (Bakara: 2/162), el-Gafûr ismi (Bakara: 2/173), el-Garîb ismi (Bakara: 2/186), el-Hâkim ismi (Bakara: 2/225), el-Hayy ismi (Bakara: 2/255), el-Kayyûm ismi (Bakara: 2/255), el-Aliyy ismi (Bakara: 2/255), el-Azîm ismi (Bakara: 2/255), el-Ganiyy ismi (Bakara: 2/263), el-Veliyy ismi (Bakara: 2/257), el-Hamîd ismi (Bakara: 2/267), el-Habîr ismi (Bakara: 2/234), el-Bedîu (Bakara: 2/117)
Âl-i İmrân Sûresi: el-Vehhâb ismi (Âl-i İmrân: 3/8), en-Nâsır ismi (Âl-i İmrân: 3/150), el-Câmi’ ismi (Âl-i İmrân: 3/9).
Nisâ Sûresi: er-Rakîb ismi (Nisâ: 4/1), el-Hasîb ismi (Nisâ: 4/6), eş-Şehîd ismi (Nisâ: 4/33), el-Kebîr ismi (Nisâ: 4/34), en-Nasîr ismi (Nisâ: 4/45), el-Vekîl ismi (Nisâ: 4/81), el-Mukît ismi (Nisâ: 4/85), el-Afuvv ismi (Nisâ: 4/43).
En’âm Sûresi: el-Kâhir ismi (En’âm: 6/18), el-Latîf ismi (En’âm: 6/103), el-Hâsib ismi (En’âm: 6/62), el-Kâdir ismi (En’âm: 6/65), el-Hâkim ismi (En’âm: 6/73).
A’râf Sûresi: el-Fâtih ismi (A’râf: 7/89).
EnfâlSûresi: el-Kaviyy ismi (Enfâl: 8/52), el-Mevla ismi (Enfâl: 8/40).
TevbeSûresi: el-Âlim ismi (Tevbe: 97).
HûdSûresi: el-Hafîz ismi (Hûd: 11/57), el-Mucîb ismi (Hûd: 11/61), el-Mecîd ismi (Hûd: 11/73), el-Vedûd ismi (Hûd: 11/90).
YûsufSûresi: el-Müsteân ismi (Yûsuf: 12/18), el-Kahhâr ismi (Yûsuf: 12/39), el-Gâlib ismi (Yûsuf: 12/21).
Ra’dSûresi: el-Müteâlî ismi (Ra’d: 13/9), el-Vâli ismi (Ra’d: 13/11).
HicrSûresi: el-Hâfiz ismi (Hicr: 15/9), el-Vâris (Hicr: 15/23), el-Hallâk ismi (Hicr: 15/86).
KehfSûresi: el-Muktedir ismi (Kehf: 18/45).
Meryem Sûresi: el-Hafiyy ismi (Meryem: 19/47).
TâhâSûresi: el-Gaffâr ismi (Tâhâ: 20/82), el-Melik ismi (Tâhâ: 20/114), el-Hakk (Tâhâ: 20/114).
HacSûresi: el-Hâdî ismi (Hac: 22/54).
NûrSûresi: el-Mubîn ismi (Nûr: 24/25), en-Nûr ismi (Nûr: 24/35).
NemlSûresi: el-Kerîm ismi (Neml: 27/40).
Rûm Sûresi: el-Muhyî ismi (Rûm: 30/50).
Sebe’ Sûresi: el-Fettâh ismi (Sebe’: 34/26).
Fâtır Sûresi: el-Fâtır ismi (Fâtır: 35/1), eş-Şukûr ismi (Fâtır: 35/30).
Zümer Sûresi: el-Kâfî ismi (Zümer: 39/36).
Mü’minSûresi: el-Hâlık ismi (Mü’min: 40/62).
DuhânSûresi: el-Muntekim ismi (Duhân: 44/16).
ZâriyâtSûresi: er-Rezzâk ismi (Zâriyât: 51/58), el-Metîn ismi (Zâriyât: 51/58).
TûrSûresi: el-Berr ismi (Tûr: 52/28).
KamerSûresi: el-Melîk ismi (Kamer: 54/55).
RahmânSûresi: Zu’l-Celâli ve’l-İkrâm ismi (Rahmân: 55/27).
Hadîd Sûresi: el-Evvel, el-Âhir, ez-Zâhir, el-Bâtın isimleri (Hadîd: 57/3).
HaşrSûresi: el-Kuddûs, es-Selâm, el-Mü’min, el-Müheymin, el-Cebbâr, el-Mütekebbir, el-Musavvir isimleri (Haşr: 59/23).
A’lâSûresi: el-A’lâ ismi (A’lâ: 87/1).
Alak Sûresi: el-Ekrem ismi (Alak: 96/3).
İhlâsSûresi: el-Ahad ismi (İhlâs: 112/1), es-Samed ismi (İhlâs: 112/1)
 

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!